China House

16 Denton Plaza, Route 404, Denton
410-479-3595